Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Chiến dịch tình nguyện hè 2013

Để Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2013 đạt kết quả cao, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện và ý thức trách nhiệm của thanh niên, ngày 14 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai thực hiện hiệu quả Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2013.