GIỚI THIỆU TRƯỜNG

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN: NGUYỄN THỊ VÂN - Giáo viên Tiếng Anh

PHÓ CHỦ TỊCH CĐCS: LÊ THỊ MAI - Giáo viên Sử Công dân

ỦY VIÊN: ĐẶNG ĐẠT HIẾU- Giáo viên Địa

                 PHAN THỊ HỒNG HÀ - Kế toánCƠ CẤU CỦA CĐCS gồm 6 tổ công đoàn:
1. Tổ Công đoàn Văn Sử Địa
2. Tổ CĐ Toán Tin
3. Tổ CĐ Sinh Hóa 
4. Tổ CĐ Lý CN
5. Tổ CĐ Ngoại ngữ nghệ thuật
6. Tổ CĐ văn phòng